سرشماری اداره محصول مهندسی پروانه

سرشماری: اداره محصول مهندسی پروانه خوزستان استاندارد مصالح ساختمانی صدور 50 پروانه

صدور ده ها پروانه کاربرد علامت استاندارد مصالح ساختمانی

در سال 95، 50 پروانه کاربرد علامت استاندارد اضطراری کارگاه های ساختمانی تولید کننده تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه و بلوک، و خرپای تیرچه در خوزستان..

ادامه مطلب